I Den Här Artikeln:

Skuld är en allmän term för de olika typerna av räntebärande låneavtal enligt vilka ett företag har lånat medel, vilket det är avtalsenligt att återbetala tillsammans med räntekostnader. Skuldinstrument omfattar skuldebrev, kreditkrediter, hypotekslån, kreditkortsskuld och ett brett utbud av räntebärande finansiella instrument. Skuld redovisas som skuld på bolagets balansräkning, vilket är ett finansiellt redogörande som beskriver bolagets finansiella ställning. Balansräkningen är formaterad så att tillgångarna balanseras mot skulder och eget kapital.

Företagsrapporter.

Ett finansiellt kalkylblad läggs ut på ett bord.

Bokfört värde av skulden

I redovisningssyfte spåras skulden med något som kallas en avskrivningstabell. Eftersom företaget gör sina kontraktsmässiga förpliktelser betalas en del av varje betalning till såväl huvudrabatt som räntekostnad. Detta är nödvändigt eftersom räntekostnaden är avdragsgill. Avskrivningstabellen beskriver denna fördelning och visar de betalade beloppen, tillsammans med det nuvarande beloppet som återstår på lånet. Detta belopp - det ursprungliga lånebeloppet efter avdrag för huvudskulden - är det bokförda värdet av skulden. Bokfört värde kan referera till en viss skuld eller till den totala nettoskulden som redovisas på bolagets balansräkning.


Video: