I Den Här Artikeln:

Avskrivningar är ett medel för kostnadsfördelning för kapital tillgångar. Företag använder olika avskrivningsmetoder beroende på tillgångstyper för att på lämpligt sätt redovisa avskrivningar över flera redovisningsperioder. En avskrivningsavgift kan uttryckas som en tillgångs avskrivningsbas multiplicerad med avskrivningsgraden, som är huvudvärdet av avskrivningsmetoden. Metoden för minskande balans och linjär metod definierar avskrivningsbas och avskrivningsgrad på olika sätt.

Avskrivningsbas

Avskrivningsbasen är kostnaden eller värdet av en tillgång som ska kostnadsföras över flera redovisningsperioder. Den initiala avskrivningsbasen, eller balansen av en tillgångs värde vid början av den första perioden, är ofta en tillgångs köpeskilling minus eventuellt bärgningsvärde, vilket är den återstående värdet av tillgången efter att den har tagits bort från tjänsten. Beroende på vilken avskrivningsmetod som används kan företagen ha en konstant avskrivningsbas för alla perioder eller det kan ändras från period till period. Förändringen uppnås genom att avskrivningsperioden avskrivs från avskrivningsbasens belopp vid periodens början för att komma fram till avskrivningsbasen för nästa period.

Avskrivningsränta

En avskrivningsgrad kan uttryckas som procentandel eller fraktion. Vissa avskrivningsmetoder använder en konstant avskrivningsgrad för alla perioder. vissa använder varierande priser för olika perioder; och andra kan använda priser som avtar över en tillgångs liv. Med samma avskrivningsbas leder användningen av olika avskrivningar till avskrivningsavgifter för olika belopp. Vissa avskrivningsmetoder beräknar avskrivningsräntor baserat på antal år av tillgångens nyttjandeperiod.

Rak linje

Den linjära avskrivningsmetoden använder både en konstant avskrivningsbas och en konstant avskrivningsgrad genom samtliga perioder. Avskrivningsbasen för varje period är en tillgångs anskaffningsvärde med avdrag för eventuellt bärgningsvärde. För en 10-årig tillgång skulle avskrivningsgraden vara en tiondel eller 10 procent av avskrivningsgraden på 100 procent. Den linjära metoden förutsätter att en tillgång minskar i värde eller användbarhet med tiden, vilket är konceptuellt lämpat för tillgångar som ger lika fördelar under hela deras ekonomiska livslängd.

Minskar saldot

Avskrivningsminskningsmetoden baseras delvis på linjärmetoden, eftersom avskrivningsgraden är en multipel av linjelånet. Till exempel kan avskrivningsgraden för minskningsbalansmetoden vara dubbelt så mycket som den raka linjens räntesats, om man använder dubbelt sänkningsbalansmetoden. Precis som linjemetoden har den minskande balansen metod en konstant avskrivningshastighet; Till skillnad från linjär metod använder den minskande balansmetoden en minskande avskrivningsbas som minskar varje period med avskrivningsbeloppet för den perioden. Observera att startavskrivningsbasen använder en tillgångs hela inköpspris, men tillgången skrivs av endast till dess beredningsvärde.


Video: