I Den Här Artikeln:

Resultat per aktie är en åtgärd som allokerar ett företags vinst eller förlust per aktie. Denna siffra redovisas i bolagets resultaträkning i slutet av varje redovisningsperiod. Ett företag kan till exempel rapportera EPS på 50 cent per aktie för föregående kalenderkvartal. Eftersom EPS berättar för investerare hur lönsamt ett företag är per aktie, har denna mätning stor inverkan på aktiekursen.

Resultat per delformel

Vinsten per aktie motsvarar vinst eller förlust efter skatt, minus utvalda premieutdelningar, dividerat med antalet utestående stamaktier. Antag att ett företags vinst mindre föredragna aktieutdelningar kommer till 3 miljoner USD för året. Om det finns 1,25 miljoner stamaktier, dela upp 3 miljoner USD med 1,25 miljoner. EPS är $ 2,40 per aktie.

Justeringar till EPS

Det är inte ovanligt att antalet utestående aktier förändras under en redovisningsperiod. För att kompensera, använd det vägda genomsnittliga antalet aktier. Det vägda genomsnittet motsvarar antalet utestående aktier i början av räkenskapsperioden plus produkten av förändringen av antalet aktier multiplicerat med andelen av den redovisade perioden som de var utestående. En annan justering är att beräkna utspädd EPS. Företagen emitterar ofta teckningsoptioner, teckningsoptioner eller andra värdepapper som kan utbytas till stamaktier. För att räkna ut antalet aktier för en helt utspädd EPS-beräkning, lägg till antalet potentiella aktier till de faktiska aktierna.


Video: Vad är direktavkastning? Så räknar du ut direktavkastningen