I Den Här Artikeln:

En pension består av en betalningsström till en person som börjar vid ett utsatt framtida datum. Nuvärdet av sådana pensionsutbetalningar baseras på antalet betalningar, beloppet för varje betalning och risken i samband med mottagandet av varje betalning. Den underliggande premissen för nuvärdesberäkningen är att en dollar som hölls idag har ett högre värde än en dollar mottagen helst i framtiden.

Lager diagram tillväxt

Om betalning ska tas emot om 10 år skulle du använda avkastningen från en 10-årig statsskuldväxel som diskonteringsränta.

Beräkning av nuvärdet av en summa eller förändring av betalningar

Nuvärdesberäkningen ska utföras med ett kalkylblad, och alla antaganden om räntor, betalningsbelopp och tidsram ska anges separat i kalkylbladet. Nuvärdet av en framtida betalning är lika med: P / (1 + r) ^ n, där "P" representerar betalningsbeloppet, "r" representerar diskonteringsräntan och "n" representerar antalet tidsperioder tills betalningen är mottagen. Av dessa variabler är diskonteringsräntan den enda som är subjektiv. Det är bäst att använda den riskfria räntan, vilket vanligtvis är avkastningen på en statsskuldväxel med en löptid som är närmast antalet tidsperioder tills betalningen är mottagen. När nuvärdet av varje pensionsutbetalning är beräknat, beräkna summan av nuvärdena, vilket resulterar i pensionsvärdet nuvärde.

Nuvarande värde av en livränta

Beräkning av nuvärdet av en pension för vilken betalningarna är alla identiska, kallad livränta, är enklare. Först lägg in antagandena angående betalningsbelopp, ränta och antal år. Nuvärdet av en livränta är lika med: [(P / r) x (1 / (1 + r) ^ n)] och bör införas i kalkylbladet på det här sättet, koppling till cellnummer där så är tillämpligt. Om pensionen betalas i evighet är formeln: P / r. Så om betalningsbeloppet ingick i cell A: 1 och diskonteringsräntan ingicks i cell A: 2, i cell A: 3 skulle du ange "= A: 1 / A: 2". Resultatet är nuvärdet.


Video: Beräkna räntan i leasingavtal