I Den Här Artikeln:

Avkastning på eget kapital är den procentandel av eget kapital som ett företag tjänar som vinst under en räkenskapsperiod, vanligen ett år. Ofta kallad enbart avkastning på eget kapital, är detta mätvärde ett bra mått på ledningsprestanda eftersom det berättar för investerare hur effektivt kapitalen används för att producera inkomst. Avkastning på eget kapital ska utvärderas tillsammans med annan information om företagets bokslut. Om företaget till exempel återköper tidigare utgivna aktier eller ökar sin upplåning kan ROE öka även om det inte finns någon motsvarande förbättring av vinsten som genereras för den investerade kapitalen.

Avkastning på eget kapital Formel

Formeln för beräkning av avkastning på eget kapital är nettoresultat dividerat med genomsnittligt eget kapital för räkenskapsperioden multiplicerat med 100 för att omvandlas till en procentandel. Nettoresultatet redovisas på ett företags resultaträkning. Beräkna genomsnittligt eget kapital genom att lägga till det egna kapitalet i början av räkenskapsperioden till beloppet vid periodens slut och dela resultatet med 2. Eget kapital redovisas i bolagets balansräkning. Antag att ett företag tjänar en nettoinkomst på 1,5 miljoner dollar och det genomsnittliga egna kapitalet uppgår till 7,5 miljoner dollar. I det här fallet ger 1,5 miljoner dollar dividerat med 7,5 miljoner dollar en ROE på 20 procent.


Video: Räntabilitet på totalt kapital och på eget kapital (3b)