I Den Här Artikeln:

Balansräkningen är ett av tre viktiga finansiella rapporter som syftar till att ge investerare ett fönster i företagets finansiella ställning vid en viss tidpunkt. En stark balansräkning innebär vanligtvis högkvalificerade tillgångar, inklusive en stark kontantposition, mycket liten eller ingen skuld och en hög andel egna kapital. Allt annat lika, ett företag med en solid balansräkning kan uthärda tuffa konjunkturcykler jämfört med en med svagare finansiell utveckling.

Betydelsen av balansräkningar i ett företag: tillgångar

En balansräkning visar bolagets nettovärde.

Balansräkning

Tillsammans med resultat- och kassaflödesanalysen ger balansräkningen investerare en översikt över företagets finansiella ställning. I synnerhet balansräkningen visar vad bolaget äger med avseende på tillgångar och vad det är skyldigt. Tillsammans med medföljande fotnoter informerar balansräkningen en investerare om företagets tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt. I huvudsak visar balansräkningen bolagets nettovärde efter att ha tagit tillgångar minus sina skulder.

Tillgångar

I balansräkningen separeras tillgångarna i två kategorier: kortfristiga och långfristiga tillgångar. Kortfristiga tillgångar inkluderar kassa, varulager och kundfordringar. Förutom anläggningar och inventarier omfattar långfristiga tillgångar innehav av fastigheter, patent och goodwill. Med en balansräkning kan en investerare snabbt bestämma hur mycket pengar ett företag har som är särskilt viktigt för finansieringsverksamheten och rörelsekapitalet. I balansräkningen redovisas ett företags hårda tillgångar som anläggningstillgångar och ledningens bedömning av nyttjandeperioden för sina tillgångar baserat på avskrivningsgraden.

Skulder

På skuldsidan i balansräkningarna beskrivs hur mycket ett företag är skyldigt. Till exempel är ett företag med högre nivåer av långfristig skuld större finansiell risk gentemot en med liten eller ingen skuld. Kortfristiga skulder i balansräkningen avser skuldsättning på ett år eller mindre. Ett utmärkt exempel på kortfristig skuld är leverantörsskulder. En hög nivå på leverantörsskulden föreslår kraftig användning av leverantörsfinansiering för att finansiera verksamheten, vilket kan vara en indikation på kassaflödesfrågor.

Rättvisa

Aktieägarandelens andel av balansräkningen beskriver hur mycket pengar investerare lägger in i bolaget. Eget kapital inkluderar nominellt värde av bolagets stamaktie, vanligtvis ett nominellt värde per aktie, till exempel $ 1 och extra inbetalt kapital, vilket är summan av pengar aktieägare som läggs in i företaget över nominellt värde. Behållat vinst är den del av ett företags nettointäkter som den beslutar att behålla snarare än att betala ut som utdelning. Ett konservativt företag upprätthåller vanligtvis en hög nivå av kvarhållen vinst för att återinvestera i verksamheten, betala ned skuld eller återgå till landets balansräkning vid ekonomisk osäkerhet.

nyckeltal

Finansiell analys analyserar olika delar av bolagets bokslut för att identifiera befintliga relationer och vad de betyder för företagets finansiella ställning. Till exempel, med hjälp av bolagets balansräkning, kan en investerare snabbt beräkna förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Ett bolag med högre nuvarande kvot har en bättre finansiell ställning än en med ett belopp som är mindre än 1. Likaså jämför skuldsättningsgraden bolagets skuldnivå till eget kapital. En större skuldsats till eget kapital ställer en stor ekonomisk börda för företaget och dess aktieägare.


Video: Affärsekonomi för tekniker