I Den Här Artikeln:

Den primära marknaden i Indien, som i andra länder, är marknaden där investerare och företag handlar aktier, optioner och andra offentliga finansiella instrument. Under 2000 utfärdade Securities and Exchange Board of India eller SEBI en uppsättning riktlinjer för den primära marknaden som täcker 17 konsument- och investerarskyddsområden, bland annat hur nya företag blir aktiva på den primära marknaden och hur de utfärdar och prissätter värdepapper.

Affärsman arbetsanalys affärsinformation.

SEBI riktlinjer för primärmarknaden

Initiala offentliga erbjudanden

Indiska företag som vill öppna sin verksamhet för offentlig finansiering måste arbeta via en mäklare som är licensierad med SEBI att erbjuda och ta emot ansökningar om finansiering via Indiens e-IPO-system, vilket är ett online-system för att privata företag ska komma till den primära marknaden. Mäklaren måste arbeta med en registrator från bolaget för att förhandla om alla erbjudanden mellan bolaget och potentiella investerare. I samband med företagets ledning måste mäklaren göra all investeringsinformation tillgänglig på både hindi och engelska och måste innehålla en tidsram för varje erbjudande och accepterade betalningsmetoder. Mäklaren måste behålla alla medel i samband med börsintroduktionen på ett spärrkonto och måste rapportera dagligen till företagets registrator. SEBI licenser mäklare för att hålla skrupelfria människor från att utnyttja intet ont anande företag och investerare.

Utgivning och prissättning av värdepapper

Ett företag måste lämna in ett utkast till prospekt med SEBI minst tre veckor innan den lämnar sin slutgiltiga dokumentation till företrädare för företagen på den primära marknaden. Utkastet till prospekt innehåller kontaktuppgifter för företaget, en analys av marknadsrisker och hur bolaget ska svara på dem samt information om företagets ledarskap. Efter att bolaget är registrerat och godkänt kan det fritt bestämma det pris som det vill lista sina aktier på den primära marknaden. Om en bank är inblandad i notering av ett företag, måste prissättningen av aktierna godkännas av SEBI. Företaget måste offentliggöra nominellt värde för alla börsnoterade aktier.

Utfärdande av skuldinstrument

Företag och banker som inkluderar skuldinstrument som en del av ett erbjudande om investeringar måste lämna kreditbetyg till SEBI innan de ingås avtal med investerare. Skuldinstrument är uttalanden där emittenten väcker kapital genom att sälja skuld till en investerare. Emittenten betalar tillbaka investeraren med ränta enligt villkoren i ett kontrakt. SEBI kräver att alla företag som utfärdar skuldinstrument håller sina investerare informerade genom att tillhandahålla kassaflöde och likviditetsinformation. SEBI tillåter företag att välja att återbetala sina skulder genom att emittera aktier eller andra finansiella instrument till dem som investeras i bolagets skuld.

Banker som utfärdar kapital till ett bolag

SEBI begränsar inte det kapital som ett finansiellt institut kan utfärda till ett börsnoterat bolag, men det tillåter inte institutioner som har en intressekonflikt att utfärda kapital till ett bolag. Utpekade finansinstitut, de som godkänts av SEBI, reserverar en procentandel av det företag de vill investera i och har rätt att hålla den procenten i tre år. Om finansinstitutet släpper ut en del av reservationen blir dessa aktier en del av de offentligt tillgängliga aktierna. SEBI tillåter också institutionella investerare att värdera sina innehav i ett företag som de passar, förutsatt att institutionen har haft en vinst de senaste tre åren.


Video: